Przetargi.pl
Dostawa piasku do RDW w Lublinie z/s w Bychawie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23100 Bychawa, ul. Antoniego Budnego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5661393 w. 28 , fax. 815 660 256
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
  ul. Antoniego Budnego 5
  23100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 081 5661393 w. 28, fax. 815 660 256
  REGON: 16771100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piasku do RDW w Lublinie z/s w Bychawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje dostawę piasku do wykonania mieszanki piaskowo – solnej (łącznie z załadunkiem, transportem i rozładunkiem) w ilości: - Obwód Drogowy w m. Bełżyce – 200 Mg, - Obwód Drogowy w m. Krzczonów – 100 Mg, - Siedziba Rejonu w m. Bychawa – 200 Mg, Łączna ilość – 500 Mg. 2. Wykonawca zapewnia rozładunek na własny koszt piasku na placu składowym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Piasek zostanie przeznaczony do wykonania mieszanek piaskowo – solnych, powinien posiadać odpowiednią jakość tj. nie posiadać zanieczyszczeń organicznych, marglu lub domieszek gliniasto – ilastych. 4. Piasek winien spełniać wymagania normy PN-B-11113/1996 – Kruszywa mineralne oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. /Dz. U. Nr 230 poz. 1960 z dnia 2005 r./ w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 5. W przypadku zakwestionowania partii dostawy, Zamawiający przy udziale przedstawiciela Wykonawcy będzie pobierał 2 próbki dostarczonego piasku o masie 6 kg każda z przeznaczeniem dla każdej ze stron oraz sporządzi protokół z dostawy. Połowa piasku z próbki pozostającej u Zamawiającego zostanie przekazana do Laboratorium Drogowego celem zbadania spełnienia wymagań normy PN-B-11113 oraz warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 /Dz. U. Nr 230 poz. 1960 z 2005 r., a druga połowa pozostawiona będzie u Kierownika Obwodu Drogowego do czasu otrzymania wyników badań. 6. W przypadku wyników badań potwierdzających nie spełnienie w/w warunków, za zakwestionowaną ilość i transport dostarczonego materiału Zamawiający nie zapłaci wystawionej faktury, a sam materiał pozostawi do dyspozycji Wykonawcy, który w terminie 7 dni, na własny koszt zabierze go z placu składowego Zamawiającego i dostarczy materiał właściwej jakości. 7. Dostarczenie trzech partii piasku nie spełniającego w/w wymogów może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, to jest dostawę piasku według innych norm niż wymienione powyżej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany piasek według innych norm spełnia wymagania określone w wyżej wymienionych normach (art. 30, ust. 5 ustawy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 400,00 zł słownie złotych: czterysta 00/100. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot , na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców – z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dowód wniesienia wadium, b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A), c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, f) b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach