Przetargi.pl
DOSTAWA PIASKU

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24100 Puławy, ul. Składowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863163, 8864103 , fax. 818 863 163
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
  ul. Składowa
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863163, 8864103, fax. 818 863 163
  REGON: 16771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PIASKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę piasku do zimowego oraz bieżącego utrzymania dróg wraz z transportem i rozładunkiem do siedzib Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach, zlokalizowanych w Annopolu (ul. Skały 24) i Puławach (ul. Dęblińska 27) w maksymalnej ilości 1 900 Mg . 2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w ilościach zamawianych telefonicznie i potwierdzanych faksem lub pocztą elektroniczną przez upoważnionych pracowników. O potrzebie dostawy Wykonawca będzie informowany co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy. 3. Dostarczany piasek musi spełniać następujące wymagania: 1) Powinien być dobrej jakości, być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 2) Posiadać wskaźnik piaskowy powyżej 65 %, uziarnienie do 2 mm, ilość nadziarna nie więcej niż 15 %, nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4 mm, zawartość ziaren drobniejszych niż 0,075 mm – nie więcej niż 5 %, nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych, nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, itp.. 4. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy aktualne orzeczenie o przydatności materiału do zimowego utrzymania dróg, które potwierdzi jego zgodność z wymogami, o których mowa w pkt. 4 ust. 1) oraz dokument potwierdzający spełnianie właściwości zgodnych z zapisami w pkt. 4 ust. 2). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli wybranych partii dostaw celem sprawdzenia, czy dostarczany piasek spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 4.. 6. W przypadku, gdy dostarczona partia piasku będzie budziła zastrzeżenia co do jakości, Zamawiający dokona kontroli dostawy. Przedstawiciele Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy pobiorą 2 próbki dostarczonego piasku o masie 6 kg każda, z przeznaczeniem po 1 szt. dla każdej ze stron oraz sporządzą protokół z dostawy. Połowa piasku z próbki Zamawiającego dostarczona zostanie do badania w laboratorium specjalizującym się w wykonywaniu badań dla potrzeb drogownictwa. Druga połowa próbki pozostawiona będzie u Kierownika Obwodu Drogowego do czasu otrzymania wyników badań z laboratorium. Jeżeli wykonane badanie wykaże, że dostarczony materiał nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 4.1) i 4.2) kosztem badania zostanie obciążony Wykonawca. 7. Partie dostaw, co do których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy. Za dostawy te, tj. materiał, transport, rozładunek Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia. 8. Zakwestionowany piasek Wykonawca zobowiązany jest zabrać we własnym zakresie z magazynu Zamawiającego i wymienić go na właściwy w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o dostawie piasku niewłaściwej jakości. Po tym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami składowania i dozorowania piasku w magazynie Zamawiającego w wysokości 1% wartości netto zakwestionowanej partii dostawy za każdy dzień. 9. Dostarczenie trzech partii piasku niespełniającego wymogów Zamawiającego może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, nie dając Wykonawcy podstaw dochodzenia roszczeń z tego tytułu 10. Wykonawca zapewni dokonanie ważenia każdej partii dostawy. Ważenie winno zostać dokonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego i będzie stanowiło podstawę do wydania dowodu Wz, sporządzenia protokołu odbioru dostawy i wystawienia faktury. Koszty ważenia ponosi Wykonawca. 11. Pojazdy samochodowe użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania zawarte w art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. nr 19 poz. 115) tj. nacisk na oś nie może przekraczać 8 ton. W przypadku stwierdzenia niezastosowania się do tych wymagań Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 15. Rozliczenie następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie. 16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne ilości dostarczonego materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 714,00 zł (słownie złotych: siedemset czternaście 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie do banku PKO Bank Polski S.A. na nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2. pkt. 2)-5) Beneficjenta poręczenia / gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego" W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy PZP) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z Wykonawców – z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach