Przetargi.pl
Dostawa peletu do kotłowni Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach w sezonie grzewczym 2014/2015

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Czemiernikach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-306 Czemierniki, ul. Kocka 45
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 351 30 04 , fax. 83 311 60 51
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Czemiernikach
  ul. Kocka 45 45
  21-306 Czemierniki, woj. lubelskie
  tel. 83 351 30 04, fax. 83 311 60 51
  REGON: 00026669500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp-czemierniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa peletu do kotłowni Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach w sezonie grzewczym 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa peletu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach ul. Kocka 45, 21-306 Czemierniki. Dostawy od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Razem w ilości 100 ton. Dostarczony pellet będzie posiadał normę jakościową DIN plus potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. Granulacja 6mm - 8mm. Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego znajdującego się w kotłowni Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach ul. Kocka 45, 21-306 Czemierniki. Podana ilość jest wielkością maksymalną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp-czemierniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach