Przetargi.pl
Dostawa pediatrycznej głowicy kardiologicznej do USG dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Mieszka I
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3267345 , fax. 91 3214174
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
  ul. Mieszka I 7
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3267345, fax. 91 3214174
  REGON: 81204667000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-swinoujscie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pediatrycznej głowicy kardiologicznej do USG dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pediatrycznej głowicy kardiologicznej do USG dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. zgodnie z zapisami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zostały określone w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zostały określone w SIWZ i Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach