Przetargi.pl
Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/szp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 części: część 1 - pasza dla trzody chlewnej dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, część 2 - pasza dla bydła i owiec dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, część 3 - pasza dla bydła dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, część 4 - pasza dla bydła dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz, część 5 - pasza dla gęsi dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz, część 6 - pasza dla przepiórek dla Stacji Dydaktyczo-Badawczej Zwierząt Drobnych na Felinie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, część 7 - pasza dla kur dla Stacji Dydaktyczo-Badawczej Zwierząt Drobnych na Felinie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, część 8 - pasza dla szczurów i królików dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz, część 9 - pasza dla owiec dla Dydaktyczno-Badawczej Stacji Doświadczalnej w Bezku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.3. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz z ofertą: 6.3.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Zaleca się aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. 6.3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) albo notarialnie poświadczonej kopii. 6.3.3. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 do SIWZ. 6.4. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.4.1. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale (podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców) albo mieć postać notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo. 6.4.2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 6.4.3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 6.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, natomiast warunki udziału mogą spełniać łącznie. 6.4.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia i podpisuje oddzielny załącznik nr 11 (oświadczenie). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.4.6. Dokumenty wymienione w ust. 6.1 obowiązują każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego z Wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.4.7. Formularz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 10 do SIWZ) musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 6.4.8. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 6.4.9. Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej obowiązuje każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć podpisaną przez siebie informację dotyczacą grupy kapitałowej. 6.4.10. Załączniki od 1 do 9 – zgodnie z wyborem Wykonawcy, dotyczące przedmiotu zamówienia – podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularze są wspólne dla całego konsorcjum. 6.4.11. Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach