Przetargi.pl
Dostawa paliwa stałego - pelet drzewny do kotłowni osiedlowej w Drogoszach w 2015 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7531124 , fax. 089 7531124
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach
  ul. Wojska Polskiego 2 2
  11-410 Barciany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7531124, fax. 089 7531124
  REGON: 51030073000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barciany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa stałego - pelet drzewny do kotłowni osiedlowej w Drogoszach w 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału stałego - pelet drzewny wyłącznie (pod rygorem zwrotu kosztów poniesionych szkód) o stałych ściśle przestrzeganych parametrach fizycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach w 2015 roku - kotłownia osiedlowa w Drogoszach. 2. Zamówiony pelet drzewny powinien spełniać następujące kryteria jakościowe: surowiec - trociny i wióry, wartość opałowa > 18 000 kJ/kg długość 5 - 35 mm, dopuszczalna średnica 6 - 8 mm, maksymalna zawartość popiołu 0,9% całkowitego ciężaru wilgotność < 8 % zawartość siarki < 0,05%, zawartość azotu < 0,3%, dodatki ułatwiające prasowanie - dopuszcza się tylko naturalne dodatki z biomasy < 2% 3. Ilość zapotrzebowania w 2015 roku -100 ton 4. Wskazana ilość jest wielkością orientacyjną, przyjętą dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych. 5. Opał będzie dostarczany partiami, stosownie do potrzeb. 6. Szacowane ilości jednorazowych dostaw około 10 - 25 ton. 7. Wykonawca dostarczy zamówiony opał swoim transportem, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego (pisemne zgłoszenie faxem lub e-mailem) do siedziby zamawiającego, w godz. 7:00 - 15:00 poniedziałek - piątek. 8. Pelet drzewny może być dostarczony do miejsca wskazanego przez zamawiającego w następujący sposób: - workach pakowanych po 15 kg, 20 kg lub 25 kg. 9. Wymagania stawiane wykonawcy: 9.1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony opał będzie wysokiej jakości zapewniający prawidłową pracę kotła dla którego jest przeznaczony. 9.2. Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, że jakość dostarczonego opału niekorzystnie odbiega od wymagań zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany dostarczonego pelet na nowy, wolny od wad w terminie 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o dostarczeniu wadliwego opału (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 034610009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barciany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną