Przetargi.pl
Dostawa paliwa samochodowego

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 416-27-00 , fax. 0-54 416-27-04
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
  ul. Wojska Polskiego 33
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 416-27-00, fax. 0-54 416-27-04
  REGON: 91001590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekociech.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa samochodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości 180 000 litrów o właściwościach ( parametrach ): Właściwości: Liczba cetanowa - nie niższa niż 51; Gęstość w temp. 15ºC [kg/m³] - 820-845; Zawartość siarki [mg/kg] - nie więcej niż 10; Temp. zablokowania zimnego filtru ºC - od 0 do -25 ( w zależności od odmiany); . Olej będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego. Podana ilość oleju może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 10 000,00 zł na rachunek bankowy PKO BP Ciechocinek nr 49 1020 5200 0000 4902 0002 2202. 2. Dopuszczalne formy wniesienia wadium, jak w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być dostarczony w oryginale przed upływem terminu składania ofert do Działu Księgowości Zamawiającego. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego naliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał koncesję zezwalającą na obrót paliwem objętym przedmiotem zamówienia wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 2) Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 3) Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 4) Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 5) Załącznik nr 5 – Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług lub dostaw + referencje., Załącznik nr 6-Oświadczenie RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach