Przetargi.pl
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 z podziałem na 2 części

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13100 Nidzica, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 252 313 , fax. 896 254 129
 • Data zamieszczenia: 2018-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
  ul. Kolejowa 29
  13100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 252 313, fax. 896 254 129
  REGON: 51075050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatnidzicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 z podziałem na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 z podziałem na 2 części. Część nr 1 – Dostawa paliwa i olejów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 Cześć nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 CPV : 09100000-0 Paliwa Część nr 1 – Dostawa paliwa i olejów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 Zamówienie obejmuje wykonanie następujących dostaw: Etylina Pb 95 – 3000 l Olej napędowy – 35399 l Olej sil. SAE: 5W/ 40 – 20 l Olej sil. SAE: 15W - 40 – 15 l Olej sil. SAE 10W - 40 – 14 l Olej sil. SAE:10W/40 do sam. MAN – 30 l Olej przekł. EPX 85W – 140 GL - 5 do sam. MAN – 30 l Olej sil. SAE:10W/40:API CH-4/SG ciągnik Lamborgini – 40 l Olej przekł. 10W-30 – 100 l Olej sil.SAE: EP 15W/40 do JCB – 40 l Olej przekł. EP 10W JCB – 5 l Olej hydr. HP 32 do JCB – 100 l Olej przekł.HP Plus do JCB – 20 l Olej do mieszanek do pił Stihl – 10 l Olej do smarowania łańcuchów pił m-ki Stihl – 60 l Smar do smarowania łożysk i sworzni 0,8 kg – 20 szt Nafta- 10 l Smar w tubach (kartusz) do łożysk, sworzni 0,4 kg - 50 szt Olej hydrauliczny HL 46 – 30 l Płyn hamulcowy DOT 4 0,5 l – 5 szt Płyn hamulcowy R3 0,5 l – 2 szt Płyn chłodniczy czerwony - 40 l Płyn chłodniczy zielony – 20 l Płyn do spryskiwania szyb letni – 30 l Płyn do spryskiwania szyb zimowy - 30 l Płyn chłodniczy koncentrat – 2 szt Płyn do wspomagania ukł. kier. – 3 szt Część nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 Zamówienie obejmuje wykonanie następujących dostaw: Paliwo gazowe LPG – 2012 l Dostawa paliwa i olejów odbywać się będzie własnymi pojazdami i sprzętem Zamawiającego z możliwością codziennego odbioru ze stacji paliw położonych w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego wg zapotrzebowania. Proponowane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zakup paliwa i olejów będzie każdorazowo rejestrowany w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu przedłożonej przez kierowcę lub operatora Zamawiającego oraz w asygnacie rozchodowej znajdującej się w punkcie sprzedaży. Zamawiający dopuszcza tankowanie paliw i olejów w kanistry w przypadku zapotrzebowania tankowania w paliwa i oleje sprzętów drobnych, np. agregat prądotwórczy, kosiarki, piły. W okresie zimowym Wykonawca dokona dostawy zamawianego paliwa i olejów przystosowanego do niskich temperatur W miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie wskazuje się jakiekolwiek znaki towarowe, markę materiałów, czy pochodzenie Wykonawca wykorzysta wskazane materiały lub równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni , terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach