Przetargi.pl
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z podziałem na 2 części

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13100 Nidzica, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 252 313 , fax. 896 254 129
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
  ul. Kolejowa 29
  13100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 252 313, fax. 896 254 129
  REGON: 51075050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatnidzicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z podziałem na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z podziałem na 2 części. Część nr 1 – Dostawa paliwa i olejów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2018 Cześć nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2018 CPV : 09100000-0 Paliwa Część nr 1 – Dostawa paliwa i olejów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2018 Zamówienie obejmuje wykonanie następujących dostaw: Etylina Pb 95 – 500 l Olej napędowy – 34811 l Olej sil. SAE: 5W/ 40 – 35 l Olej sil. SAE: 15W - 40 – 70 l Olej sil. SAE 10W - 40 – 7 l Olej sil. SAE:10W/40 do sam. MAN – 70 l Olej przekł.EPX 85W – 140 GL - 5 do sam. MAN – 30 l Olej sil. SAE:10W/40:API CH-4/SG ciągnik Lamborgini – 40 l Olej sil.SAE: EP 15W/40 do JCB – 40 l Olej przekł. EP 10W JCB – 5 l Olej hydr. HP 32 do JCB – 100 l Olej przekł.HP Plus do JCB – 20 l Olej do mieszanek do pił Stihl – 10 l Olej do mieszanek pił Husqwarna – 2 l Olej do smarowania łańcuchów pił m-ki Stihl i Husqwarna – 60 l Smar do smarowania łożysk i sworzni 0,8 kg – 20 szt Nafta- 10 l Smar w tubach (kartusz) do łożysk, sworzni 0,4 kg - 50 szt Olej hydrauliczny HL 46 – 30 l Olej hydrauliczny L-HV 68 – 30 l Olej przekł. Utto 10W/30 ciągnik Lamborgini – 100 l Płyn hamulcowy DOT 4 0,5 l – 5 szt Płyn hamulcowy R3 0,5 l – 2 szt Płyn chłodniczy czerwony - 40 l Płyn chłodniczy zielony – 20 l Płyn do spryskiwania szyb letni – 30 l Płyn do spryskiwania szyb zimowy - 30 l Płyn chłodniczy koncentrat – 2 l Płyn do wspomagania ukł. kier. – 3 l Część nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2018 Zamówienie obejmuje wykonanie następujących dostaw: Paliwo gazowe LPG – 2127 l Dostawa paliwa i olejów odbywać się będzie własnymi pojazdami i sprzętem Zamawiającego z możliwością codziennego odbioru ze stacji paliw położonych w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego wg zapotrzebowania. Proponowane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zakup paliwa i olejów będzie każdorazowo rejestrowany w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu przedłożonej przez kierowcę lub operatora Zamawiającego oraz w asygnacie rozchodowej znajdującej się w punkcie sprzedaży. Zamawiający dopuszcza tankowanie paliw i olejów w kanistry w przypadku zapotrzebowania tankowania w paliwa i oleje sprzętów drobnych, np. agregat prądotwórczy, kosiarki, piły. W okresie zimowym Wykonawca dokona dostawy zamawianego paliwa i olejów przystosowanego do niskich temperatur W miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie wskazuje się jakiekolwiek znaki towarowe, markę materiałów, czy pochodzenie Wykonawca wykorzysta wskazane materiały lub równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach