Przetargi.pl
dostawa paliwa i kart paliwowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w roku 2013 i 2014.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7406971 do 73 , fax. 81 7406437
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
  ul. Diamentowa 2 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7406971 do 73, fax. 81 7406437
  REGON: 43232318300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa paliwa i kart paliwowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w roku 2013 i 2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa na okres 24 miesięcy dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie: a) Oleju napędowego letni/zimowy w ilości 53.400 litrów b) Benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości 3.000 litrów c) Kart paliwowych w ilości 35 sztuk 2. Przedmiot zamówienia za wyjątkiem pkt 1 lit. c), powinien być dostępny w stacjach całodobowych na terenie całego kraju i województwa lubelskiego. 3. Paliwo powinno spełniać wymagania jakościowe określone przez Polskie Normy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 ) 4. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego i do wartości posiadanych środków przeznaczonych w planie finansowym na realizacje zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilościowego zakresu przedmiotu zamówienia. 5. Rozliczenia płatności powinny być bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych w okresach dwutygodniowych. 6. Wykonawca zapewni pełną dokumentację każdego zakupu (nr karty na którą dokonano zakupu, data i miejsce zakupu, rodzaj i ilość zatankowanego paliwa wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu). 7. Każda zakupiona karta paliwowa powinna mieć okres ważności 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wartość upustu cenowego
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witd.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach