Przetargi.pl
Dostawa paliwa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie” CPV: 09134100-8, 09132100-4

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 575 600 , fax. 684 575 604
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  ul. Kasprowicza 42434
  65-074 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 575 600, fax. 684 575 604
  REGON: 97118185700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie” CPV: 09134100-8, 09132100-4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie. Dostawa odbywać się będzie, na stacji paliw znajdującej w odległości do 5 kilometrów od JRG PSP w Sulechowie w okresie trzech lat od podpisania umowy. Przewidywane ilości paliw: - olej napędowy – 20 000 litrów, - benzyna bezołowiowa – 3 500 litrów. Przedstawiona ilość paliwa nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania jego zakupu jedynie stanowi podstawę obliczenia wartości zamówienia i wyłonienia Dostawcy zgodnie z pkt. IX SIWZ. Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie co miesiąc zgodnie z faktycznym zużyciem przez pojazdy i sprzęt silnikowy Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie koncesji na sprzedaż detaliczną paliw.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach