Przetargi.pl
dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4656290 , fax. 013 4656290
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 800-lecia 26 26
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4656290, fax. 013 4656290
  REGON: 37044434500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozsanok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa o charakterze sukcesywnym paliw do samochodów SPZOZ w Sanoku - etyliny Pb-95, oleju napędowego (ON), LPG. Wspólny słownik zamówień: CPV - 09.10.00.00 - 0 paliwa CPV - 09.12.20.00-0 propan butan CPV - 09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa CPV - 09.13.41.00-8 olej napędowy Zakup paliw: etyliny Pb-95, oleju napędowego i LPG dokonywany będzie z dystrybutorów na stacji /ach paliw położonej / ych w granicach administracyjnych miasta Sanoka czynnej/ch codziennie (7dni w tygodniu) co najmniej w godzinach 6.00- 22.00. Wykonawca zaoferuje minimum 14 dniowy termin płatności faktur VAT licząc od dnia wystawienia, W przypadku bezgotówkowego rozliczania zakupów paliwa przy zastosowaniu kart flotowych Wykonawca obowiązany jest do: bezpłatnego wydania i dostarczenia zamawiającemu elektronicznych kart pozwalających na zakup paliw do samochodów będących w posiadaniu Zamawiającego bez naliczania dodatkowych opłat prowizyjnych i manipulacyjnych z tytułu użytkowania kart zapewni pełną dokumentację każdego zakupu umożliwiającą monitoring zrealizowanych transakcji uruchomienia elektronicznych kart w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy wydania zamawiającemu dodatkowych kart w przypadku zakupu nowego samochodu oraz wydanie nowej karty w przypadku zgubienia ich przez zamawiającego za opłatą zgodnie z cennikiem wykonawcy (max cena karty 15zł netto) . Natychmiastowej blokady karty po zgłoszeniu jej utraty, kradzieży lub zniszczenia przez zamawiającego w sieci stacji paliw należących do wykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. - za produkt równoważny Zamawiający uważa produkt o cechach nie gorszych niż określone w SIWZ na podstawie produktu wzorcowego (posiadających co najmniej takie same parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe) Jeżeli Wykonawca chce zaoferować produkty równoważne, winien podać ich nazwę. Brak takiego zapisu spowoduje uznanie, że Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zaoferowanego produktu. Nie wykazanie równoważności spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania, w przypadku niewypełnienia jakiejkolwiek pozycji w danym zadaniu (ofercie) - taką niepełną ofertę na dane zadanie zamawiający odrzuci. Zadanie nr 1 - dostawa o charakterze sukcesywnym etyliny Pb-95 w ilości 550 litrów oraz oleju napędowego (ON) w ilości 47 500 litrów do samochodów SPZOZ w Sanoku, wg. CPV - 09.13.41.00 -8, CPV - 09.13.21.00-4. Zadanie nr 2 - dostawa o charakterze sukcesywnym gazu propan - butan (LPG) w ilości 6 500 litrów do samochodów SPZOZ w Sanoku, wg. CPV - 09.12.20.00-0 Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stały rabat
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozsanok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach