Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, ul. Michała Drzymały
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8188370, 8188371 , fax. 768 188 372
 • Data zamieszczenia: 2022-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Michała Drzymały 30
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8188370, 8188371, fax. 768 188 372
  REGON: 39040172200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych wg potrzeb wynikających ze zużycia przez pojazdy zamawiającego: 1. olej napędowy w szacunkowej ilości do 32.100,00 litrów 2. etylina 95 w szacunkowej ilości do 850,00 litrów Dostawca będzie dostarczał produkty spełniające wymogi jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów /potwierdzeniem będą świadectwa jakości właściwych dla danego paliwa, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015,1680 ze zm).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach