Przetargi.pl
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów oraz do kotłowni olejowej Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń”

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, Konstancjewo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6832212, 6832640 , fax. 566 832 465
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
  Konstancjewo
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6832212, 6832640, fax. 566 832 465
  REGON: 87053002328001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_golub_dobrzyn/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa paliw płynnych do pojazdów oraz do kotłowni olejowej Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów oraz kotłowni olejowej Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w ilości: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy oleju napędowego i oleju opałowego. 2. Całość zamówienia została podzielona na dwie części zwane pakietami: a) Pakiet nr 1 – dostawa 25.000,00 dm3 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dm3) oleju napędowego do pojazdów Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Dostawa realizowana będzie poprzez tankowanie pojazdów Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń na stacji, którą dysponuje Wykonawca; b) Pakiet nr 2 – dostawa 15.000,00 dm3 (słownie: piętnaście tysięcy dm3) oleju opałowego do kotłowni Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Dostawa realizowana będzie poprzez dostarczanie przez Wykonawcę oleju opałowego do kotłowni olejowej Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w Konstancjewie. 3. Wykonawca będzie realizował dostawę w formie zamówień cząstkowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub więcej z części zamówienia. Na każdą z części postępowania Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każda z ofert powinna zostać złożona oddzielnie tzn. w oddzielnych opakowaniach, odpowiednio oznaczonych. 5. Rozliczenie dostaw z Zamawiającym będzie następowało za pomocą wystawianych faktur VAT: a) dla pakietu nr 1 - po każdorazowym tankowaniu pojazdu, które zawierać będą min.: datę pobrania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto na dystrybutorze w dniu tankowania, stały procentowy upust w wysokości określonej w ofercie, termin płatności i podpis kierowcy; b) dla pakietu nr 2 - po każdorazowym dostarczeniu oleju do kotłowni Zamawiającego, które zawierać będą min.: datę dostarczenia oleju, ilość dostarczonego oleju, cenę detaliczną brutto u dostawcy w dniu dostawy, stały procentowy upust w wysokości określonej w ofercie oraz termin płatności. 6. Zapłata należności za dostarczone paliwo realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie przyjętym na podstawie zwycięskiego przetargu (od 7 do 30 dni - punkt 13.2.3 SIWZ – jedno z kryteriów przetargu) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 7. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliwa zgodną z obowiązującymi normami tj: PN-EN 590:2013-12 lub równoważne dla oleju napędowego, PN-C-96024:2011 lub równoważne dla oleju opałowego oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r poz.1680), a także rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (DZ.U. z 2016, poz. 2008). 8. Wykonawca zobowiązuję się na każde żądanie Zmawiającego do udostępnienia świadectwa jakości paliw. 9. Cena jednostkowa paliw będzie równa cenie obowiązującej na stacji paliw w chwili tankowania, a w przypadku dostawy oleju opałowego w chwili dostawy i pomniejszona o upust cenowy , jeżeli Wykonawca takowy upust zastosuje (Załącznik nr 3 do SIWZ) 10. Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów Zamawiającego na wszystkich stacjach, którymi dysponuje, znajdującymi się w promieniu do 10 km w linii prostej od siedziby Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w Konstancjewie. Wykonawca umożliwi także tankowanie pojazdów na wszystkich stacjach którymi dysponuje na terenie kraju. 11. Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zamawiającego w Konstancjewie odbywać się będzie każdorazowo za pomocą zamówienia przesyłanego za pomocą faxu lub e-maila. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia dostarczyć olej opałowy do kotłowni Zamawiającego. 12. Podane wyżej ilości oleju napędowego i oleju opałowego są jedynie prognozą, dlatego też mogą one ulec redukcji . W tym przypadku nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia finansowe. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować minimum Pakiet nr 1 – dostawa 10.000,00 dm3 (słownie: dziesięć tysięcy dm3) oleju napędowego do pojazdów Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Pakiet nr 2 – dostawa 10.000,00 dm3 (słownie: : dziesięć tysięcy dm3) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09134100-8 – olej napędowy, 09135100-5 – olej opałowy;. 13. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone dodatkowe usługi dostawy oleju opałowego oraz oleju napędowego. wskazane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 3 ust 6 i 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Podstawą określenia wartości usług zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych usług dostawy zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 14. Miejsce wykonywania zamówienia – w promieniu do 10 km w linii prostej od siedziby Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w Konstancjewie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie dla pakietu 1. Dla pakietu 2 nie ma ograniczenia odległości wykonawcy. Kod NUTS: PL613 Wartość zamówienia – poniżej kwot, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza, aby oferowane i dostarczone paliwo zawierało produkty pochodzące z recyklingu i odpadów sztucznych. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Ustala się wadium w wysokości: a) dla pakietu nr 1 - 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) b) dla pakietu nr 2 - 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 299). 8.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA nr rachunku: 55 2030 0045 1110 0000 0231 7900 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostawa paliw płynnych do pojazdów oraz kotłowni olejowej Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 13 - Kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.). Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2020 r poz.833)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach