Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2019 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, Bielska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 683-20-01
 • Data zamieszczenia: 2018-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
  Bielska 41
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 683-20-01
  REGON: 5066734300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2019 roku”. Zamówienie realizowane jest w 4 częściach, jak niżej: Część 1 - Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95: 5 000 litrów, Część 2 - Zadanie 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON: 50 000 litrów, Część 3 - Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego: 15 000 litrów, Część 4 - Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG: 1 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09130000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający stawia szczegółowy warunek w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień i kompetencji do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018 poz. 755). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie posiadał wymagane uprawnienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach