Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Ściegna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6741338, , fax. 0-32 6741338
 • Data zamieszczenia: 2019-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
  Ściegna 9
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 0-32 6741338, , fax. 0-32 6741338
  REGON: 27237888000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zuwik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu w latach 2020-2021. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w okresie realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: a) benzyna bezołowiowa 95 w ilości 1700 dm3, b) olej napędowy w ilości 37 000 dm3. 3. Pobieranie paliwa będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb) tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów samochodowych Zamawiającego oraz do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego. 4. Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie w oparciu o faktycznie dostarczone ilości paliwa i ceny jednostkowe obowiązujące na stacji paliw w dniu dokonania zakupu oraz stały upust cenowy podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy większej bądź mniejszej (w zależności od potrzeb) ilości paliwa. W przypadku mniejszej ilości dostaw niż szacowane powyżej Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego. 6. Zakup paliwa będzie następował drogą transakcji bezgotówkowych. Zamawiający dostarczy do stacji paliw wykaz pojazdów i ich numerów rejestracyjnych upoważnionych do tankowania paliwa. Osoba tankująca pojazd zobowiązana jest posiadać: upoważnienie, dowód rejestracyjny. Wykonawca wydane ilości paliw będzie potwierdzał pisemnie, a osoba pobierająca będzie kwitowała własnoręcznym podpisem odbiór. Rozliczenie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych zgodnie z rzeczywistą ilością wydanego paliwa. 7. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w ten sposób aby dojazd i powrót do stacji benzynowej Wykonawcy z siedziby Zamawiającego tj.: Siewierz ul Ściegna 9 łącznie nie przekraczał 10 km (liczone najkrótszą droga publiczną). Wykonawca zapewni możliwość tankowania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 8. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680). 9. Warunki płatności: miesięcznie 30 dni, przelew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. Nr 2 do SIWZ, 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg Zał. nr 3 do SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 2 i 3 do SIWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 10. Udział podmiotów trzecich: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, wg załącznika 2 i 3 do SIWZ. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) – wg Załącznika nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach