Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu dla OD Iława w 2012 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6485468
 • Data zamieszczenia: 2012-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37 37
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6485468
  REGON: 51085456900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eprzetargi.owg.pl/pzdilawa/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu dla OD Iława w 2012 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych: a) do 300 litrów benzyny Eurosuper 95, lecz nie mniej niż 100 litrów b) do 1200 litrów oleju napędowego, lecz nie mniej niż 300 litrów 3. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika w wybranej stacji dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 4. Wykaz: a) marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w pkt. 3 a także 5. Przez wybraną stację dostawcy, o której mowa w pkt. 3 należy rozumieć: a) stację dostawcy, który złożył najkorzystniejsza ofertę, jeżeli stacja ta (znajdująca się w odległości nie większej niż 4 km od siedziby zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną), jest jedyną jaką ten dostawca posiada, b) stację dostawcy z najniższą średnią ceną sprzedaży poszczególnych rodzajów paliw, z trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert, spośród wszystkich stacji dostawcy, jeżeli dostawca, którego oferta została wybrana, posiada więcej niż jedną stację paliw (znajdującą się w odległości nie większej niż 4 km od siedziby zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną) c) każdy z dostawców może złożyć tylko jedną ofertę. Oznacza to, że dostawcy, którzy posiadają więcej niż jedną stację paliw w odległości do 4 km od siedziby zamawiającego, mogą złożyć ofertę dotyczącą tej stacji, w której średnia cena sprzedaży poszczególnych rodzajów paliw, z 3 miesięcy poprzedzających termin składania ofert, jest najniższa. 6. Do poszczególnych paliw, wymienionych powyżej, stosuje się wymagania jakościowe określone w obowiązujących Polskich Normach. 7. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy samochód zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. 8. Należność za faktycznie zakupione paliwo i ewentualne materiały eksploatacyjne do pojazdów (nieobjęte niniejszym postępowaniem) regulowane będą raz, lub dwa razy w miesiącu na podstawie wystawionych zbiorczych faktur VAT. 9. Do każdej z faktur dostawca dołączy nw. Informacje: a) data zakupu b) rodzaj pobranego paliwa c) ilość pobranego paliwa d) ilość i rodzaj pobranych materiałów eksploatacyjnych e) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy f) dzienna cena sprzedaży paliwa. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 246111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach