Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd w 2019 r.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 11036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5241900 , fax. +48 89 6500324
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Olsztyńska 2
  11036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5241900, fax. +48 89 6500324
  REGON: 510742965
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gietrzwald.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd w 2019 r. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę paliwa płynnego poprzez tankowanie pojazdów wskazanych przez Zamawiającego oraz pojemników dostarczanych przez upoważnione osoby (paliwo z pojemników jest przeznaczone do sprzętu OSP i ZUK). Dostawa ma być realizowana na terenie Gminy Gietrzwałd z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji. Zamawiający wymaga rozliczania każdego miesiąca czterema fakturami (po 15 każdego miesiąca dwie i po ostatnim dniu każdego miesiąca dwie), wystawienie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za faktycznie zakupione paliwo – po jednej fakturze na każdego odbiorcę. Do każdej z faktur Wykonawca dołączy niżej wymienione informacje: a) data zakupu; b) rodzaj pobranego paliwa c) ilość pobranego paliwa d) numer rejestracyjny pojazdu (nie dotyczy paliwa tankowanego do pojemników) Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy wykaz pojazdów, które mogą być tankowane w ramach zamówienia oraz listę osób uprawnionych do tankowania. Wykazy będą uaktualniane w ramach potrzeb Zamawiającego, na jego pisemną prośbę. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, a także nazwiska uprawnionych do tankowania kierowców Zamawiającego, zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Każdy z kierowców umieszczonych w wykazie będzie uprawniony do tankowania każdego z pojazdów wymienionych w wykazie. Wykaz będzie zawierał również informacje o osobach uprawnionych do tankowania dostarczanych pojemników. Rodzaj asortymentu: olej napędowy - 52000 litrów, benzyna bezołowiowa E-95 - 2500 litrów. Podana wyżej ilość stanowi szacunkową potrzebę w skali 11 miesięcy do 31.12.2019 r. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb. Dostawy oleju napędowego dotyczą gatunku odpowiedniego dla okresu letniego, przejściowego i zimowego. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. -Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości obsługiwanych pojazdów (np. w wyniku zakupu dodatkowego pojazdu), w takim wypadku cena obsługi bezgotówkowej sprzedaży paliw będzie taka jak dla już obsługiwanych pojazdów. UWAGA! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadł na terenie Gminy Gietrzwałd swoją filię lub oddział stacji paliw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne - co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeżeli dotyczy) Oświadczenia Wykonawców wspólnie składających ofertę (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach