Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Dantyszka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 767 84 50, , fax. 89 767 84 58
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Dantyszka 13
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 767 84 50, , fax. 89 767 84 58
  REGON: 51100375000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgklw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa do siedziby Zamawiającego: a) oleju napędowego (letniego oraz zimowego) w ilości do 60 000 litrów w ciągu roku, b) oleju napędowego zapewniającego jego bezpieczne użytkowanie w temperaturach powyżej minus 32°C w ilości 10 000 litrów w ciągu roku. 2. Wielkość dostawy oznacza planowaną docelową ilość w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu zamówienia, w tym dopuszcza zakup wyłącznie oleju napędowego (letniego oraz zimowego). 3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z normą PN-EN 590:2013, spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680 z późn. zm.). 2) Dostawy oleju napędowego odbywać się będą specjalistycznymi cysternami o odpowiedniej pojemności, zaopatrzonymi w pompę umożliwiającą tłoczenie oleju napędowego na wysokość min. 2,50 m oraz przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliw ciekłych, spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1619 z późn. zm.). Instalacja pomiarowa powinna posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar. 3) Temperatura zapłonu dostarczanego oleju napędowego winna być wyższa niż +61oC. 4) Odbioru oleju napędowego dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Z każdego odbioru zostanie sporządzony dokument stwierdzający przyjęcie paliwa w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w którym zapisana będzie: - ilość litrów dostarczonego produktu w temperaturze rzeczywistej oraz temperatura rzeczywista lub - ilość litrów w temperaturze 15oC. Dokument ten będzie podstawą do rozliczenia ilości dostarczonego oleju napędowego na fakturze. 5) Rozliczenie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej +15oC nastąpi zgodnie z Polską Normą PN-ISO 91-1. 6) Zamawiający wymaga, aby olej napędowy był dostarczany: a) zimowy i letni – sezonowo, tj. w zależności od panujących w danym okresie warunków atmosferycznych, b) olej napędowy zapewniający jego bezpieczne użytkowanie w temperaturach powyżej minus 320C – na specjalne zamówienie Zamawiającego. 7) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. 8) Dostawa będzie następowała partiami sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu 2 lub 3 dni roboczych od daty zgłoszenia (mail lub telefon), w godzinach od 700 do 1400. Wielkość jednorazowej dostawy w ilości około 5000,00 litrów. 9) Zamawiający może zlecić dokonanie oceny jakościowej paliwa w dowolnym terminie, na koszt Wykonawcy – dwukrotnie w czasie trwania zamówienia. 10) Do każdej partii dostawy Wykonawca dołączy dokumenty świadczące o spełnianiu norm jakościowych dostarczonego paliwa, w tym warunek że temperatura zapłonu ma być wyższa niż +61oC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada na obrót paliwami

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach