Przetargi.pl
Dostawa paliw do systemów grzewczych w obiektach należących do Izby Celnej w Olsztynie

Izba Celna w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-413 Olsztyn, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5397015 , fax. 089 5397016
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Olsztynie
  ul. Dworcowa 1 1
  10-413 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5397015, fax. 089 5397016
  REGON: 51063603900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.ic.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw do systemów grzewczych w obiektach należących do Izby Celnej w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do systemów grzewczych w obiektach należących do Izby Celnej w Olsztynie, tj.: 1.propan (gaz do kotłowni w Ełku) - o parametrach nie gorszych niż przewiduje norma PN-C-96008; 2.olej opałowy - (do kotłowni w Olsztynie) o parametrach nie gorszych niż przewiduje norma PN-C-96024/2001.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091221001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. została im udzielona koncesja na obrót paliwami płynnymi objętymi przedmiotem zamówienia, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. Ocena spełniania w/w warunków będzie dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, winni złożyć następujące dokumenty: 1.wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2.oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 i nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 3.w przypadku gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć upoważnienie dla osoby uprawnionej do podpisania oferty - wzór upoważnienia stanowi załącznik do SIWZ 4.w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)aktualną decyzję o udzieleniu koncesji na obrót paliwami płynnymi objętymi przedmiotem zamówienia. Dokumenty wyżej wyszczególnione mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem /za zgodność z oryginałem/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: procentowy rabat od zaoferowanej ceny
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.ic.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach