Przetargi.pl
Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni – 2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44-361 Syrynia, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4517607; 32 4517415 , fax. 32 4517607
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
  ul. Raciborska 3
  44-361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 32 4517607; 32 4517415, fax. 32 4517607
  REGON: 27628641300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni – 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych, polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu tankowania ww. paliw w sposób bezgotówkowy. 2. Orientacyjne zapotrzebowanie na paliwo w 2020 r. wynosi: - Benzyna bezołowiowa Pb 95 (zakup) - do 3 500 litrów, - Olej napędowy (zakup) - do 34 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ. 3. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z punktem VIII Specyfikacji. 4. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia. 5. Wzór zobowiązania wg załącznika nr 5 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotów trzecich na podstawie przepisu art. 22a ustawy PZP nie jest wymagane dołączenie załącznika). 6. Kserokopie wydruków (paragonów) fiskalnych potwierdzających cenę sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w odległości maksymalnie do 15 km od siedziby Zamawiającego w okresie od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 4 grudnia 2019 r. zastosowanej dla ogółu kupujących.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach