Przetargi.pl
Dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, Marklowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 555 193 , fax. 324 554 954
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
  Marklowicka 21
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 324 555 193, fax. 324 554 954
  REGON: 24102499100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skm.skmwodzislaw.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla jednostek transportowo-sprzętowych Zamawiającego. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw wg następującego asortymentu oraz w szacunkowej ilości określonej poniżej: - benzyna bezołowiowa 95 w ilości 4 500 litrów - olej napędowy ON w ilości 46 000 litrów. Pobór paliwa przez pojazdy Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy czynnych w godzinach od 7:00-20:00, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego ul.Marklowicka 21, Wodzisław Śląski. Odległość jest jednym z kryteriów oceny ofert, dlatego też Wykonawcy zobowiązani są wskazać powyższą informację w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. Do paliw stosuje się wymagania jakościowe określone w polskich normach. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym w zależności od danego upustu. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1)Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2)podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://skm.bip.gmwodzislawsl.finn.pl w zakładce zamówienia publiczne. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach