Przetargi.pl
Dostawa paliw.

Nadleśnictwo Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16300 Augustów, ul. Turystyczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 439 900 , fax. 876 443 576
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Augustów
  ul. Turystyczna 19
  16300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 876 439 900, fax. 876 443 576
  REGON: 79001121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do zbiorników pojazdów Zamawiającego: - 300 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 - 40 000 litrów oleju napędowego Dostarczane paliwa muszą spełniać certyfikaty jakości określone w Polskich Normach tj. w szczególności PN-EN 228 oraz PN-EN 590.Co najmniej jedna stacja paliw powinna być zlokalizowana w granicach administracyjnych Miasta Augustowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09130000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4000,00 PLN. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach spośród wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: z dopiskiem na blankiecie przelewu: „Wadium w przetargu na dostawę paliw”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 17.01.2019 r., do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadkach nieopisanych w rozdziale SIWZ Zamawiający będzie postępował z wadium ściśle według zasad opisanych w art. 46 ustawy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -posiadanie ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach