Przetargi.pl
Dostawa oznak identyfikacyjnych z nazwiskiem oraz oznak rozpoznawczych dla żołnierzy

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oznak identyfikacyjnych z nazwiskiem oraz oznak rozpoznawczych dla żołnierzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oznak identyfikacyjnych z nazwiskiem oraz oznak rozpoznawczych dla żołnierzy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający w terminie 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy imienne wykazy (na wykonanie oznak identyfikacyjnych z nazwiskiem). Ilość tych oznak może być większa lub mniejsza w stosunku do ilości określonej w Opisie przedmiotu zamówienia maksymalnie o 5%. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad oraz dopuszczony będzie do obrotu. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko, własnym transportem w miejsca wskazane przez Zamawiającego tj.: • magazyn w Rzeszowie - ul. Lwowska 5, • magazyn w Przemyślu - ul. Okrzei 3, • magazyn w Jarosławiu - ul.3 Maja 80, • magazyn w Nisku - ul. Sandomierska 20. 5. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie zrealizowana w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. 6. O ilości oznak, które mają być dostarczone do poszczególnych magazynów Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 5 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania dostarczonych artykułów według kolorów (oznaki rozpoznawcze, proporczyki) oraz według imiennych wykazów (oznaki identyfikacyjne z nazwiskiem). 8. Dostarczony przedmiot zamówienia wyprodukowany będzie zgodnie z decyzjami Ministra Obrony Narodowej oraz na podstawie aktualnej, obowiązującej na 2019 r., Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej - WDTT (w zależności od wymagań postawionych w Opisie przedmiotu zamówienia). 9. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy, tj. Załącznik nr 5 – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39561132-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej. ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną