Przetargi.pl
DOSTAWA OSPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO DO PRACOWNI ENDOSKOPII SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ogłasza przetarg

 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6545797 , fax. 085 6648519
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
  ul. Sienkiewicza 79 79
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6545797, fax. 085 6648519
  REGON: 05069204500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpck.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OSPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO DO PRACOWNI ENDOSKOPII SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa osprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku zgodnie z zapotrzebowaniem oraz wymogami technicznymi i jakościowymi przedstawionymi w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331610006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach