Przetargi.pl
Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-55/14

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6173595 , fax. (012) 6173595, 6173363
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6173595, fax. (012) 6173595, 6173363
  REGON: 00000157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ms.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-55/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, do jego siedziby, urządzeń i materiałów elektrotechniczne przeznaczanych do naprawy istniejącej infrastruktury jak również do wymiany elementów i artykułów uszkodzonych na skutek eksploracji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. Miasteczko Studenckie stanowi 27 obiektów o kubaturze ponad 150.000 m3 rozmieszczone na powierzchni 16 ha. W domach studenckich mieszka około 9.000 studentów w blisko 4.000 pokoi. Instalacja elektryczna 230 V posiada ponad 30.000 punktów świetlnych i zbliżone ilości gniazd i włączników. Wszystkie domy studenckie mają dostęp do szybkiego internetu oraz sieci lokalnej obejmującej całe miasteczko. Sieć komputerowa wyposażona jest w blisko 10.000 gniazd, a instalacje budynkowe posiadają długoletnie gwarancje na okres od 15 do 20 lat. Ponadto w każdym pokoju (2 lub 3 osobowym) znajduje się telefon. W załączniku nr 5 do SIWZ wyszczególniono sprzewidywane ilości artykułów, które wymagają wymiany w trakcie normalnej eksploatacji instalacji elektrycznych. Ostateczna ilość zamawianych przez Zamawiającego towarów zależeć będzie od ilości wycofanych z eksploatacji artykułów na skutek uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym ich naprawę. 2. Ilości produktów podane w tabeli są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, będą one brane pod uwagę tylko do oceny i porównania ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający gwarantuje realizację 70% wartości przedmiotu zamówienia. 5. Wartość dostaw określonych w pkt.1, w okresie trwania umowy nie może przekroczyć: 150.000,00 zł brutto; 6. Gwarancja - Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt co najmniej na ogólnych warunkach określonych przez ich producentów. Do dostarczanego towaru objętego gwarancją wykonawca obowiązany jest załączyć wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne; 7. Na każdorazowe zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów we wskazane przez Zamawiającego miejsce w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. 8. Zamówienia i realizacja dostaw - będzie następować częściami (sukcesywnie) w okresie obowiązywania umowy. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie Wykonawcy przez Miasteczko Studenckie AGH w Krakowie zamówień cząstkowych, (w formie faksu lub informacji telefonicznej) każdorazowo potwierdzonych na piśmie. 9. Rozliczenie z jednostką zamawiającą nastąpi po realizacji dostawy do jej siedziby i dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania okresowego raportu (w okresach nie krótszych niż kwartalnie) o ilości, rodzaju i kwocie dostaw zrealizowanych dla Zamawiającego od początku obowiązywania umowy; 11. Do oferty w formie pisemnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w postaci elektronicznej - pliku .xls, wypełnioną Szczegółową Specyfikację Techniczno - Cenową tożsamą z formą pisemną Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust.5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w szczególności w zakresie: wielkość mocy, napięcie, prądu, rezystancji, wymiary, kształt, sposób mocowania, kolor, barwa światła itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315311008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ms.agh.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach