Przetargi.pl
Dostawa ośmiu sztuk fabrycznie nowych drukarek igłowych do drukowania obwolut akt sądowych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 553 91 12 , fax. 22 553 99 97
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
  ul. Marszałkowska 82 82
  00-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 553 91 12, fax. 22 553 99 97
  REGON: 01642182900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ośmiu sztuk fabrycznie nowych drukarek igłowych do drukowania obwolut akt sądowych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa ośmiu sztuk fabrycznie nowych drukarek igłowych do drukowania obwolut akt sądowych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321201
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 700,00 zł (słownie: siedemset złotych i 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, do dnia 3 grudnia 2012 roku, do godz. 10:00. Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w Rozdziale V SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://warszawa.so.gov.pl/zamowienia-publiczne.srodmiescie.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach