Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatyczno - multimedialnego tj. zestawów TIK ( technologii informatyczno – komunikacyjnych) w ramach projektu pn. „119 nowych możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014 – 2020, realizowanego przez Gminę Olsztyn na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0050/18-00.

Przedszkole Miejskie Nr 20 w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-450 Olsztyn, Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 533-19-96, (89) 533-19-96
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie Nr 20 w Olsztynie
  Piłsudskiego 52a
  10-450 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 533-19-96, (89) 533-19-96
  REGON: 000676737
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pm20olsztyn.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania i sprzętu informatyczno - multimedialnego tj. zestawów TIK ( technologii informatyczno – komunikacyjnych) w ramach projektu pn. „119 nowych możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014 – 2020, realizowanego przez Gminę Olsztyn na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0050/18-00.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oprogramowania i sprzętu informatyczno - multimedialnego tj. zestawów TIK ( technologii informatyczno – komunikacyjnych) w ramach projektu pn. „119 nowych możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014 – 2020, realizowanego przez Gminę Olsztyn na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0050/18-00. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. Wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2.3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki lub inne).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach