Przetargi.pl
dostawa oprogramowania antywirusowego dla ASP w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-836 Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3012801, 3201278 , fax. 058 3201278
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych
  ul. Targ Węglowy 6 6
  80-836 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3012801, 3201278, fax. 058 3201278
  REGON: 00027582000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oprogramowania antywirusowego dla ASP w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego. 1) oprogramowanie antywirusowe ochrona stacji roboczych - 73 licencje na 1 rok EDU, 5 nośników na CD 2) oprogramowanie antywirusowe ochrona stacji serwerowych - 10 licencji na 1 rok EDU 2 nośniki CD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487610000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach