Przetargi.pl
Dostawa opraw oświetleniowych

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
  REGON: 000041683
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna – Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opraw oświetleniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem opraw oświetleniowych, zwanych dalej łącznie materiałami elektrycznymi, których rodzaj oraz maksymalną ilość określa załącznik nr 1 do SIWZ oraz poniższa tabela: Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości opraw oświetleniowych Lp. Materiał Jednos tka miary Ilość Wymagane certyfikaty i dopuszczenia 1 Naświetlacz LED 10W 230V biały ciepły IP54 szt 10,00 CE 2 Naświetlacz LED 20W 230V biały ciepły IP54 szt 10,00 CE 3 Naświetlacz LED 30W 230V biały ciepły IP54 szt 10,00 CE 4 Naświetlacz LED 50W 230V MCOB-50-GM biały ciepły IP66 szt 5,00 CE 5 Oprawa górnicza G-100/M szt 10,00 CE 6 Oprawa halogenowa H-100 szt 5,00 CE 7 Oprawa halogenowa H-500 szt 5,00 CE 8 Oprawa oświetleniowa led PX 229 AAA 3W, CCC 3W, WWW 3W szt 15,00 CE 9 Oprawa oświetleniowa SYSTEM SPOT MINI LED SMN70.LED 5769500 1xLED6W 230V szt 5,00 CE 10 Oprawa świetlówkowa NLS-4, oprawa kompletna szt 30,00 CE 11 Oprawa świetlówkowa PO2 218 2x18W szt 2,00 CE 12 Oprawa świetlówkowa PO2 236 2x36 W szt 5,00 CE 13 Oprawa Fibra Led 69W 3000K 2x 230V szt 10,00 CE 14 Naświetlacz LED MCOB-30-GM SE 30W NW IP65 1500lm 230V szt 5,00 CE 15 Naświetlacz LED MCOB-10-GM SE 10W NW IP65 500lm 230V szt 5,00 CE 16 Lampa przemysłowa LED 150W PW 3500-4500K 120° 230V IP65 szt 10,00 CE 17 Oprawa oświetleniowa PX 284 szt 1,00 CE 18 Oprawa oświetleniowa PX 373 szt 1,00 CE 19 Oprawa oświetleniowa DICHT 118/PS szt 5,00 CE 20 Oprawa oświetleniowa DICHT 218/PS szt 10,00 CE 21 Oprawa oświetleniowa DICHT 236//PS szt 20,00 CE 22 Oprawa oświetleniowa GLASHUTTE LIMBURG 8369 BAGA 2736 IP44 230V E14 szt 1,00 CE 23 Oprawa oświetleniowa typu SAKOP IBV serie 746 szt 10,00 CE 24 Oprawa oświetlenia awaryjnego Monitor1 IP65 LED-HO OP3-S 4x1 TA 1 WD szt 20,00 CE 25 Plafoniera okrągła z czujnikiem zmierzchu i ruchu 24W dioda 5730 1440lm IP20 Biały Neutralny szt 10,00 CE 26 Oprawa panelowa LED 600x600 36W 230V biały neutralny szt 10,00 CE 27 Oprawa panelowa LED 600x600 32W 230V biały neutralny szt 30,00 CE 28 Oprawa liniowa OLP 120 40W NW 2625 szt 10,00 CE 29 Oprawa liniowa OLP 150 50W NW 2632 szt 5,00 CE 30 Oprawa Ledvance Floodlight LED 200W 4000K 230V 20000lm szt 4,00 CE 31 Oprawa oświetleniowa GLASHUTTE LIMBURG 7769 2TC-D 18W G24d-2 230V IP44 szt 1,00 CE 32 Oprawa oświetleniowa GLASHUTTE LIMBURG 7773 2TC-D 26W G24d-3 230V IP44 szt 1,00 CE 33 Oprawa oświetleniowa MARINA 4782GR (grafit) G24d-3 2X26W 230V IP65 szt 1,00 CE Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od parametrów materiałów elektrycznych podanych w powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny materiał powołując się, iż jest on równoważny przedstawionemu, obowiązany jest w załączniku nr 1 do oferty w kolumnie „Oferowany produkt równoważny*” podać ten materiał oraz wykazać, że oferowany materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 1.2. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu materiałów elektrycznych, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, o wartości 60% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą cześć materiałów elektrycznych o wartości 40% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji). 1.3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia do Zamawiającego materiałów elektrycznych, na zasadach określonych w umowie, będącej załącznikiem nr 7 do SIWZ. 1.4. Dostarczone materiały elektryczne winny posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. 1.5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać materiały elektryczne na zlecenia Zamawiającego, sukcesywnie, partiami w ciągu okresu obowiązywania umowy, maksymalnie w 40 partiach. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów elektrycznych we własnym zakresie. 1.7. Z dostawą materiałów elektrycznych, Wykonawca powinien dostarczyć: 1) dopuszczenia i certyfikaty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) dowód wydania wyrobu na zewnątrz WZ lub fakturę VAT. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji, zamieszonej na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 1 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2018/EL/67 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach