Przetargi.pl
Dostawa opon letnich do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji w garnizonie dolnośląskim

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opon letnich do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji w garnizonie dolnośląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne dostawy opon letnich do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji w garnizonie dolnośląskim; oznaczenie sprawy Pu-2380-044-025-030/2019/AB. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności rodzaj asortymentu, jego ilości oraz minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne zamawiający określił w formularzach asortymentowo-cenowych (załączniki numer 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ) oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ; dalej w tekście: IPU), które stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 3. Oferowane opony letnie do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, motocykli, będące przedmiotem zamówienia, muszą być przeznaczone do użytkowania w okresie letnim przy temperaturze powietrza powyżej 7° C załączniki 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ: 3.1. Opony do pojazdów osobowych wymienione w załączniku nr 1a, muszą spełniać wymagania postawione im w regulaminie EKG ONZ nr 30, 54, tj., są zakwalifikowane w kategorii użycia jako opony letnie, przeznaczone do użycia na drodze (szosie) wyłącznie w okresie letnim. Wszystkie opony są oponami radialnymi, bezdętkowymi. 3.2. Opony do pojazdów dostawczych wymienione w załączniku nr 1b muszą spełniać wymagania postawione im w regulaminie EKG ONZ nr 30, 54, tj., są zakwalifikowane w kategorii użycia jako opony letnie, przeznaczone do użycia na drodze (szosie) wyłącznie w okresie letnim. Wszystkie opony są oponami radialnymi, bezdętkowymi. 3.3. Opony do pojazdów terenowych wymienione w załączniku nr 1c muszą spełniać wymagania postawione im w regulaminie EKG ONZ nr 30, 54, tj., są zakwalifikowane jako opony przeznaczone do użycia mieszanego – zarówno na drodze (szosie) oraz poza nią (teren nieutwardzony). Wszystkie opony są oponami radialnymi, bezdętkowymi. 3.4. Opony do motocykli wymienione w załączniku nr 1d muszą spełniać wymagania postawione im w regulaminie EKG ONZ nr 75, tj., są przeznaczone do użycia na drodze (szosie), wyłącznie w okresie letnim. Wszystkie opony są oponami radialnymi, bezdętkowymi. 4. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wymaga, aby oferowane i dostarczone opony letnie do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, motocykli miały świadectwa homologacji w zakresie wymagań technicznych stawianych przedmiotom wyposażenia pojazdów samochodowych określonych w regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ oznaczone znakiem homologacji ”E”) lub Dyrektywami Unii Europejskiej (oznaczone znakiem homologacji ”e”). 5. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się: 5.1. zachowania niezmienności cen wynikających z oferty przez okres trwania umowy, 5.2. dostarczenia opon fabrycznie nowych i wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 5.3. realizacji dostaw w terminie 2 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zamówienia wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 2 do umowy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 14:00 (w dni robocze), 5.4. dostarczenia zamówionych opon własnym transportem, na swój koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego mieszczącego się we Wrocławiu ul. Połbina 1, 5.5. ustalenia z Zamawiającym terminu odbioru zużytych opon i potwierdzenia tego faktu wysłaniem wiadomości drogą elektroniczną na wskazany adres, 5.6. odebrania na własny koszt i ryzyko z magazynu Zamawiającego zużytych opon, w celu ich zagospodarowania z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34351100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ROZDZIAŁ IV: WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, który został podany w punkcie I Rozdziale III SIWZ pt. Terminy. 1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawcy mają obowiązek przelać na rachunek zamawiającego w banku: NBP oddział okręgowy Wrocław, numer konta: 34 1010 1674 0000 9713 9120 1000 z adnotacją: „Wadium – PRZETARG – DOSTAWA OPON LETNICH; oznaczenie sprawy PU-2380-044-025-030/2019/AB” 1.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.3.1. pieniądzu, 1.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3.3. gwarancjach bankowych, 1.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 1.4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia datę wpływu na konto Zamawiającego, a nie datę dokonania przelewu. 1.5. Wadium wniesione w postaci innej niż pieniądz winno zawierać klauzulę, iż jest nieodwołalne, bezwarunkowe i będzie wypłacone na każde żądanie Zamawiającego, gdy zaistnieje przesłanka z art. 46 ust. 4 a i ust. 5 u.p.z.p. 1.6. Dokument wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (kontakt tel.: 71 340 39 73), a ponadto potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu zaleca się dołączyć do oferty. 1.7. Wysokość wadium w złotych: Lp. Całość postępowania 7200,00 1. Część 1 postępowania (załącznik nr 1a do SIWZ) 5200,00 2. Część 2 postępowania (załącznik nr 1b do SIWZ) 1400,00 3. Część 3 postępowania (załącznik nr 1c do SIWZ) 500,00 4. Część 3 postępowania (załącznik nr 1d do SIWZ) 100,00 1.8. Zasady zwrotu wadium. Wadium Zamawiający zwróci zgodnie z art. 46 u.p.z.p. 1.8.1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przepisu art. 46 ust. 4a u.p.z.p. 1.8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.8.3. Zgodnie z art. 46 ust. 2 u.p.z.p, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.8.4. Zamawiający zażąda, ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.9. Zatrzymanie wadium. 1.9.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.9.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.9.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.9.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.9.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.1. Zamawiający nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ROZDZIAŁ VIII: GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zmianami) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 2. Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 4 pkt 1 powołanej ustawy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 2.1. Osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2.2. Osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 2.3. Osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 tejże ustawy, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy uokik, 2.4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 ustawy uokik (tj. izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w ustawie, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 3. Pod pojęciem przejęcia kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 uokik rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 3.1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 4. W związku z powołanymi wyżej przepisami: 4.1. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1.1. Formularz wykazu stanowi załącznik numer 4 do SIWZ 4.1.2. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko 1 oferta, Wykonawca nie ma obowiązku składania oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ IX: WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie żąda przedstawienia żadnych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. ROZDZIAŁ X: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ 1. Formularz ofertowy. Wykonawca składa formularz ofertowy (ofertę) odpowiednio wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik numer 1 do SIWZ). 2. Formularze asortymentowo-cenowe (ofertę) odpowiednio wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, stosownie do części, na którą składana jest oferta – załączniki nr 1,a, 1b, 1c, 1d do SIWZ. 3. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe oświadczenie. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 3.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczenie o podwykonawcach. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców, którego wzór określa załącznik numer 4 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę), oświadczenia lub dokumenty podpisują bądź poświadczają za zgodność – osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy: 6.1. Są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 6.2. Są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa wyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie pisemnej (oryginału) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 6.3.1. Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 6.3.2. Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 6.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert: 6.4.1. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 6.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 6.6. Zgodnie z art. 141 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy złożyć wraz z ofertą: 7.1. W przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników – pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (oryginał) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7.2. Każdy ze wspólników spółki cywilnej składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert: 7.2.1. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach