Przetargi.pl
“Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.” Część 1 Benzyna bezołowiowa Pb95 i olej napędowy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Matejki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2716340, 2716640 w. 102 , fax. 322 716 340
 • Data zamieszczenia: 2021-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. Matejki 6
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2716340, 2716640 w. 102, fax. 322 716 340
  REGON: 27685464000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  “Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.” Część 1 Benzyna bezołowiowa Pb95 i olej napędowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw w systemie kart flotowych lub równoważnych zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego – do samochodów, maszyn i urządzeń technicznych. Zakupem objęta będzie benzyna bezołowiowa Pb95 oraz olej napędowy. 2. Wskazane powyżej wskaźniki są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego. 3. Minimalne dostawy w skali roku wynoszą: - Benzyna bezołowiowa Pb95 – 6 000 l - Olej napędowy – 12 000 l UWAGA! Dodatkowo Zamawiający może zlecić dostawę (prawo opcji) w ilości: - Benzyna bezołowiowa Pb95 – do 6 000 l - Olej napędowy – do 13 000 l w przypadku gdy przewidziane minimalne ilości dostaw w skali roku okażą się niewystarczające. Do skorzystania z prawa opcji wystarczające będzie poinformowanie o tym Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem, na piśmie, z określeniem rodzaju i ilości paliwa. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy. 4. Zakup paliw będzie dokonywany w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. 5. Zakup paliw odbywać się będzie bezpośrednio do baków samochodów, a w ilościach potrzebnych do maszyn i urządzeń - transportem własnym Zamawiającego do specjalnych pojemników lub kanistrów. 6. Minimalna ilość jednorazowo zakupionego paliwa wyniesie 10l, zaś maksymalna - 200l. 7. Paliwa powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. 2015 poz. 1680)oraz w europejskich normach posiadających swoją polską implementację: benzyna Pb 95 – PN-EN 228+A1:2017-06 oraz olej napędowy ON - PN-EN 590+A1:2017-06, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności, rozporządzenie ma wartość nadrzędną. 8. Wykonawca wyda Zamawiającemu 3 szt. zabezpieczonych kodem PIN kart flotowych lub równoważnych, wystawionych na okaziciela. 9. Wykonawca zobowiązuje się wydać na żądanie Zamawiającego dodatkowe karty umożliwiające tankowanie, w szczególności w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bez pobierania dodatkowych opłat. 10. Wykonawca przekaże bezpłatnie dostęp do indywidualnie dedykowanego serwisu internetowego, na którym Zamawiający będzie mógł na bieżąco śledzić dokonane transakcje, jak również blokować karty bądź zamawiać nowe. 11. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie w dwóch okresach rozliczeniowych: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 12. Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury. 13. Najbliższa stacja lub punkt sprzedaży paliw Wykonawcy nie może znajdować się w odległości większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Matejki 6 w Zabrzu. 14. Zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza możliwość zmiany cen paliw. 15. Dostawy paliw nastąpią w okresie od 01.04.2021r. do 31.12.2021r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach