Przetargi.pl
Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Matejki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2716340, 2716640 w. 102 , fax. 322 716 340
 • Data zamieszczenia: 2021-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. Matejki 6
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2716340, 2716640 w. 102, fax. 322 716 340
  REGON: 27685464000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 Benzyna bezołowiowa Pb95 i olej napędowy Część 2 Olej opałowy Część 3 Eko groszek 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie lub trzy części zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający, nie przewiduje udzielenia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, możliwości udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy. 6. Zamawiający nie określa części zamówienia, które Wykonawca ma wykonać samodzielnie. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach