Przetargi.pl
Dostawa opału do kotłowni K-1 zarządzanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3830647 , fax. 41 3831119
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
  ul. Racławicka 41 41
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 41 3830647, fax. 41 3831119
  REGON: 35711327100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do kotłowni K-1 zarządzanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału na plac składowy kotłowni K- 1 przy os. Sikorskiego w Miechowie. 1. Zakres zamówienia obejmuje: Miał węglowy - 500 ton o następujących parametrach: - wartość opałowa - nie mniej niż 22 000 kJ/kg - zawartość siarki do 1% - zawartość popiołu do 15% - spiekalność do 10 - sortyment - miał węglowy M-II Sukcesywność dostaw określona została w harmonogramie dostaw - zał. 1A do SIWZ. 2. Wykonawca jest obowiązany przedstawić atest jakościowy węgla przy każdej dostawie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z oferty Wykonawcy. 3. Oferowany opał nie może być pozyskiwanym z zakładów przerobowych ( zaleca się by opał był produktem krajowym -polskim) , dostarczany ma być samochodami samowyładowczymi bezpośrednio z kopalni na place składowe Zamawiającego. 4. Koszt dostawy opału ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów węglowych zużywanych do celów opałowych przez zakład energochłonny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający n wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł w jednej z form określonych w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miechow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach