Przetargi.pl
„Dostawa opakowań szklanych wraz z zestawami dozującymi do odczynników serologicznych ”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 087 300 , fax. 322 516 144
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Raciborska 15
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 087 300, fax. 322 516 144
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa opakowań szklanych wraz z zestawami dozującymi do odczynników serologicznych ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Butelka szklana 5 ml 300 000 szt. Komplet – nakrętka, ssawka i pipetka 300 000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33793000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia: a)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (zał. nr 3 do SIWZ) b)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania (zał. nr 4 do SIWZ) c)Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie. d)Oświadczenie dot. RODO zał.nr 6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów: a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b. świadectwo jakości producenta c. próbki oferowanego asortymentu (po 2 szt. z każdego asortymentu) d. specyfikacja techniczna oferowanego asortymentu e. wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte zrealizowanie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach