Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020

Urząd Gminy w Godzianowie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-126 Godzianów, ul. Klonowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 311 120 , fax. 468 311 558
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Godzianowie
  ul. Klonowa 5
  96-126 Godzianów, woj. łódzkie
  tel. 468 311 120, fax. 468 311 558
  REGON: 53547400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzianow.bipst.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i wyładunek oleju opałowego grzewczego spełniający wymagania normy PN-C-96024:2011 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 w ilości około 70 000 litrów w sezonie grzewczym 2019/2020 o parametrach nie gorszych niż: Parametry techniczne oleju opałowego: - zawartość siarki do 0,1 % - wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg - temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20° C - zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg - zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg Do placówek Zamawiającego: a) Budynku przy ul. Klonowej nr 9/11 w Godzianowie, b) Budynku przy ul. T. Kościuszki nr 82 i 84 w Godzianowie, c) Budynku przy ul. Sportowej nr 4 w Godzianowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień w szczególności koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca, tj.: - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 32 ustawy Prawo Energetyczne, ważną w okresie wykonywania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach