Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem

Gmina Wojcieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-550 Wojcieszów, ul. Pocztowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7512230, 7512373 , fax. 757 512 280
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojcieszów
  ul. Pocztowa 1
  59-550 Wojcieszów, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7512230, 7512373, fax. 757 512 280
  REGON: 39076719100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojcieszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia  jest dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem do budynku kotłowni miejskiej przy ul. Górniczej 19 w Wojcieszowie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 25.000,00 litrów o n/w parametrach: a) ciężar właściwy (g/ccm) -max 0,86 b) lepkość kinematyczna w temp 20*C (mm2/s) - do 6,0 c) temperatura zapłonu (*C) -min 56 d) zawartość siarki (%) - do 0,2 e) wartość opałowa (tys.kJ/kg) - 42,6 – 44,5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wymagane jest posiadanie koncesji na obrót paliwami (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)). Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna przedłożenie przez Wykonawcę koncesji ważnej na okres obowiązywania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 poz. 798 z późn zm.). – zgodnie z załącznikiem nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach