Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, Wrzosowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (59)8578280
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
  Wrzosowa 1
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. (59)8578280
  REGON: 36771731100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sp3.miastko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego sukcesywnie (partiami) w ilości do 70 000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 r. tj. od dnia zawarcia umowy do 31.05.2019r. 2. Olej musi posiadać następujące parametry podstawowe: • Wartość opałowa większa niż 42 MJ/kg 3/12 • Zawartość siarki nie większa niż 0,1 % m/m • Gęstość w temp. 15 0C – nie większa niż 860 kg/m3 3. Olej musi spełniać następujące wymagania jakościowe: Olej opałowy lekki ma spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2016 r. poz. 2008). Olej opałowy lekki ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, która jest wydawana w formie decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach