Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020 roku do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Narewka, Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

Gmina Narewka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-220 Narewka, Białowieska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 829 880
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Narewka
  Białowieska 1
  17-220 Narewka, woj. podlaskie
  tel. 856 829 880
  REGON: 50659562000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020 roku do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Narewka, Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020 roku do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Narewka, Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce” 2. Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Szczegółowa lista obiektów do których ma być dostarczany olej opałowy podana została w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. W trakcie realizacji zamówienia, cena za opał będzie podlegała waloryzacji zgodnie z zapisami w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ oraz samym SIWZ. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji. 7. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. 8. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji. Zaoferowane materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: (1) Aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126 ze zm.): a) Formularz ofertowy. b) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). c) Do oferty wykonawca powinien załączyć również kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów oraz dokumentacji projektowej – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu – wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys nie będzie podlegać ocenie w ramach procedury oceny ofert. d) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach