Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

Zespół Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie ogłasza przetarg

 • Adres: 15-509 Białystok-Sobolewo, ul. Podlaska 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 741 80 78 , fax. 085 741 80 78
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
  ul. Podlaska 8 8
  15-509 Białystok-Sobolewo, woj. podlaskie
  tel. 085 741 80 78, fax. 085 741 80 78
  REGON: 05213089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolasobolewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Olej opałowy lekki L - 1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: - gęstość w 15oC, max - 0,860 g/m3, - wartość opałową, min - 42,6 MJ/kg, - temperatura zapłonu, min - 56oC - zawartość siarki, max - 0,2% (m/m)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolasobolewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach