Przetargi.pl
“DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO LEŚNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W PUSZCZYKOWIE”

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY W PUSZCZYKOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Adama Wodziczki 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. tel. 61/8194647
 • Data zamieszczenia: 2022-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY W PUSZCZYKOWIE
  ul. Adama Wodziczki 3
  62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. tel. 61/8194647
  REGON: 639977585
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  “DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO LEŚNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W PUSZCZYKOWIE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 35 m3. Olej opałowy lekki należy dostarczyć do kotłowni znajdującej się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo, transportem kołowym - autocysterną zaopatrzoną w pompę rozładunkową z legalizowanym urządzeniem pomiarowym (licznik plus drukarka) oraz wężem rozładunkowym i załączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa. Dostawy będą rozliczane na podstawie wydruku z rozładunku paliwa w temperaturze rzeczywistej. Sprzęt powinien posiadać aktualne badania techniczne odpowiadające wszelkim wymogom przy transporcie płynnych paliw. Olej opałowy lekki powinien posiadać następujące parametry fizyko-chemiczne (które to, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy, stanowią wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia):- gęstość w temperaturze 15 st.C nie wyższa niż 0,860 g/ml;- temperatura zapłonu nie niższa niż 56 st.C;- lepkość kinetyczna w temperaturze 20 st.C nie większa niż 6,00 mm2/;- zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % m/m;- pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,3 % m/m;- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;- temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 st.C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada koncesję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem opałowym) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.4) zdolności technicznej lub zawodowej.a) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego.b) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.c) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach