Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w TBS Maków Mazowiecki

"Inwest-Bud" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Przasnyska 77
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (029) 71 71 500 , fax. (029) 71 71 500
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Inwest-Bud" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Przasnyska 77 77
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. (029) 71 71 500, fax. (029) 71 71 500
  REGON: 55047459700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. zo.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w TBS Maków Mazowiecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 90 000 litrów do dwóch kotłowni olejowych położonych na terenie miasta Maków Mazowiecki, będących własnością INWEST-BUD TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.makowmazowiecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach