Przetargi.pl
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2020/2021”

Gmina Podegrodzie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-386 Podegrodzie, Podegrodzie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 459 033
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podegrodzie
  Podegrodzie 248
  33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie
  tel. 184 459 033
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2020/2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 6 części: a) Część I: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu w sezonie grzewczym 2020/2021 aa) Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu. bb) Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne: 1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. cc) Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 30.000 litrów. a) CZĘŚĆ nr II: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej (były budynek Gimnazjum w Brzeznej) w sezonie grzewczym 2020/2021 aa) Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Brzeznej (były budynek Gimnazjum w Brzeznej). bb) Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne: 1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. cc) Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 23.000 litrów. b) CZĘŚĆ nr III: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerkli w sezonie grzewczym 2020/2021 aa) Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerkli. bb) Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne: 1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. cc) Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 15.000 litrów. c) CZĘŚĆ nr IV: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy w sezonie grzewczym 2020/2021 aa) Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy. bb) Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne: 1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. cc) Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 15.000 litrów. d) CZĘŚĆ nr V: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu w sezonie grzewczym 2020/2021 aa) Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu. bb) Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne: 1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. cc) Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 25.000 litrów. e) CZĘŚĆ nr VI: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Rogach w sezonie grzewczym 2020/2021 aa) Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Rogach . bb) Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne: 1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. cc) Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 15.000 litrów. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ. 3.5. Olej opałowy będzie odbierany przez Zamawiającego na podstawie wskazania zalegalizowanego układu pomiarowego zamontowanego na autocysternie. Dostarczanie oleju opałowego powinno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 859). 3.6. Dostarczony olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i musi posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w ustawie Prawo energetyczne z dnia 20 stycznia 2017 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 833 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Parametry jakościowe zgodne z normą PN-C-96024:2011w temperaturze referencyjnej 15oC. Stosownie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2019, poz. 2332) kody CN dla lekkiego oleju opałowego: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 15, 2710 20 17. 3.7. Stosowne oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 722), będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu dostawy i odbioru paliwa. Oświadczenia te składane będą przez osoby wskazane w umowie. 3.8. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego. 3.9. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia bez ograniczeń dla części nr I - VI.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.23. Ponadto do oferty należy dołączyć: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), b) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, c) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach