Przetargi.pl
dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu bSzkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach

Zespół Szkół Rolniczych ogłasza przetarg

 • Adres: 17-312 Drohiczyn, Ostrożany
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 551 401 , fax. 856 551 401
 • Data zamieszczenia: 2020-01-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Rolniczych
  Ostrożany 41
  17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie
  tel. 856 551 401, fax. 856 551 401
  REGON: 98602000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsredupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu bSzkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy oleju opałowego do kotłowni w okresie od podpisania umowy do 31.01.2021w ilości około 80 000 litrów do Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa, Ostrożany 41, 17-312 Drohiczyn.Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dostarczony olej powinien posiadać następujące parametry określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:L1: właściwości jednostka miary wymaganieL-1. Wartość opałowa min. MJ/kg 42,6. Gęstość w temperaturze 15º C min. kg/m3 860, Temperatura zapłonu min. ˚C, Zawartość siarki nie więcej niż % 0,20, Lepkość kinematyczna w 20º C mm2/s 6,0, Barwa - czerwona, Całkowita wartość zanieczyszczeń nie większa niż mg/kg 24 Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego.5. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Dostawy oleju będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15ºC Minimalna jednorazowa dostawa to 3000 l.Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju opałowego Zamawiającemu, załadunek, transport oleju na miejsce przeznaczenia, rozładunek oleju. Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający składa zapotrzebowanie telefonicznie, pisemnie na adres Wykonawcy, faksem, mailem lub w innym obustronnie uzgodnionym trybie. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 30 %. zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 25 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w pkt 11.1), w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym z ilości i jakości przywiezionego oleju. Wykonawca zrealizuje sprzedaż wraz z transportem zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionegopkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2. 2).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów; c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o ' udzielenie niniejszego zamówienia e) oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. f) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach