Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w sezonie zimowym 2022/2023

GMINA JEJKOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 44-290 Jejkowice, ul. Główna 38A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324302002 , fax. 324302880
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JEJKOWICE
  ul. Główna 38A
  44-290 Jejkowice, woj. śląskie
  tel. 324302002, fax. 324302880
  REGON: 276258760
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w sezonie zimowym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie 2022/2023 roku w orientacyjnej ilości 90m3 oraz na potrzeby kotłowni wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy.Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej opałowy lekki spełniał warunki jakości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016, poz.2008). Ponadto dostarczany przez Wykonawcę lekki olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach