Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do siedziby Nadleśnictwa Kościerzyna na sezon grzewczy w roku 2013

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6862869 , fax. 58 6862869
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 6
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 6862869, fax. 58 6862869
  REGON: 19003674300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do siedziby Nadleśnictwa Kościerzyna na sezon grzewczy w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 18 500,00 litrów o następujących parametrach - zgodnie z PN-C-96024:2011. 2) Dostawa musi być wykonana do kotłowni w siedzibie Nadleśnictwa Kościerzyna, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 6, w (83-400) Kościerzynie. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na każde żądanie Zamawiającego. 3) Terminy sukcesywnych dostaw ilości oleju opałowego będą odbywały się na podstawie telefonicznego lub pisemnego zlecenia wykonanego lub wysłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną, bądź faksem, nie później niż 5 dni przed żądaną datą dostawy. Telefoniczne lub pisemne zlecenie będzie zawierać ilość oleju opałowego w litrach podaną w temperaturze referencyjnej + 15 °C. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczać świadectwo jakości przedmiotu zamówienia. 4) Rozliczanie dostarczonego oleju odbywać się będzie każdorazowo na podstawie faktur z uwzględnieniem ilości dostarczonego oleju w litrach, w temperaturze referencyjnej + 15 °C. 5) Każda dostawa przedmiotu zamówienia musi odbywać się z zastosowaniem specjalistycznych autocystern, zaopatrzonymi w legalizowane urządzenia wydawcze - pompy oraz drukarki - wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej + 15 °C. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia ilości dostaw, o których mowa w pkt. 1) ogłoszenia o zamówieniu, w trakcie realizacji umowy nie więcej niż o 50 % wartości zamówienia - w przypadku, kiedy na wskutek warunków pogodowych i innych nieprzewidzianych sytuacji wykonanie zaplanowanych dostaw stanie się bezzasadne. 7) Wykonawca jest zobowiązany do obliczania ceny każdorazowej dostawy oleju opałowego na podstawie ceny producenta 1 litra oleju opałowego (w temperaturze referencyjnej + 15 °C), podanej w cenniku tego producenta, obowiązującej w dniu dostawy oleju. 8) Każda cena producenta 1 litra oleju opałowego Wykonawca będzie powiększana o wartość wskaźnika procentowego, o którym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9) Wartość wskaźnika procentowego będzie zależna od stałej stawki procentowej, o której mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i będzie liczona od ceny netto producenta 1 litra oleju opałowego. 10) Zarówno wybrany producent oleju opałowego oraz stawka procentowa będą niezmienne w trakcie realizacji umowy zawartej w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100). 2. Wykonawca musi wnieść wadium przed terminem upływu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. O/Starogard Gdański, numer rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0040 3720; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego (wpłaty gotówkowe dokonywane w kasie Nadleśnictwa Kościerzyna). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, o którym mowa w pkt. 2 ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem tego terminu. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w pkt.3. ppkt. 2), 3), 4), 5) ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca wnosi wadium przez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 do 15:30. Tak wnoszone wadium musi znaleźć się w kasie przed upływem terminu określonego w pkt. 2. ogłoszenia o zamówieniu. 6. Poręczenie i gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. Poręczenie i gwarancja muszą obejmować zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_koscierzyna/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach