Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej Jawor w Jałówce w 2014 roku

Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce ogłasza przetarg

 • Adres: 16-050 Jałówka, ul. Leśna 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 713 16 90, 606 925 092 , fax. 0-85 713 16 99
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce
  ul. Leśna 11 11
  16-050 Jałówka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 713 16 90, 606 925 092, fax. 0-85 713 16 99
  REGON: 00030128500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsjalowka.bia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samodzielna jednostka organizacyjna jst

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej Jawor w Jałówce w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej Jawor w Jałówce, ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo w okresie do 31.12.2014 r. Przedmiotem zamówienia będzie: olej opałowy lekki dopuszczony do obrotu na terenie Polski, który powinien spełniać następujące parametry: - Minimalna kaloryczność oleju opałowego powinna wynosić 42,6 MJ/kg. - Zawartość siarki w oleju opałowym wynosić będzie max. 0,2 %. Olej opałowy spełniający Polskie Normy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsjalowka.bia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach