Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w sezonie grzewczym 2020/2021

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja ogłasza przetarg

 • Adres: 34-240 Jordanów, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 675 514 , fax. 182 674 957
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja
  ul. Kolejowa 9
  34-240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 182 675 514, fax. 182 674 957
  REGON: 35632473500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zskjordanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w sezonie grzewczym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem ) dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w sezonie grzewczym 2020/2021 Łączna orientacyjna ilość zamawianego oleju opałowego w okresie obowiązywania umowy dla budynków Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie wynosi około 65 000 litrów, natomiast dla budynków Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie około 75 000 litrów; pozostałe szczegółowe informacje w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie ważnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego formularza oferty (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oferent jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do siwz, 2) oświadczenie - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do siwz, 3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach