Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2019/2020 w ilości 70.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości

Gmina Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 560 027 , fax. 447 560 014
 • Data zamieszczenia: 2019-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów
  Aleksandrów 39b
  26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie
  tel. 447 560 027, fax. 447 560 014
  REGON: 59064807200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-aleksandrow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2019/2020 w ilości 70.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa własnym transportem oraz wyładunkiem oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2019/2020 w ilości 70.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). Zamawiający żąda, aby dostawa oleju następowała partiami, sukcesywnie stosownie do potrzeb zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Przewiduje się, że jedna dostawa wynosić będzie w ilości od 5000 do 10 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż w 50 % całej ilości oleju opałowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach