Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla Gminy Krypno

Gmina Krypno ogłasza przetarg

 • Adres: 19-111 Krypno Kościelne, Krypno Kościelne
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 169 033 , fax. 857 169 035
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krypno
  Krypno Kościelne
  19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie
  tel. 857 169 033, fax. 857 169 035
  REGON: 54230400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla Gminy Krypno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Gminy Krypno do niżej wymienionych budynków: 1) Szkoła Podstawowa w Krypnie, Krypno Kościelne 48, szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 30.000 l; szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy: ok. 7.000 l; 2) Hala Sportowa w Krypnie, Krypno Kościelne 48, szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 15.000 l; szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy: ok. 4.000 l; 3) Szkoła Podstawowa w Długołęce, Długołęka 50, szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 5.000 l; szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy: ok. 4.000 l; 4) Szkoła Podstawowa w Górze, Góra 71, szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 7.000 l; szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy: ok. 2.000 l; 5) Świetlica Wiejska w Rudzie, Ruda 71, szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 6.500 l; szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy: ok. 2.000 l; 6) Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9, szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 3.000 l; szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy: ok. 1.000 l; 7) Świetlica wiejska w Kruszynie, Kruszyn 1, szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 2.000 l; szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy: ok. 600 l; 8) Świetlica wiejska w Zastoczu, Zastocze 29A, szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 3.500 l; szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy: ok. 800 l; Razem szacunkowa ilość oleju opałowego zgłoszona do zakupu w okresie: 72.000 l. 2. Olej opałowy lekki wyprodukowany według PN-C-96024:2011 dla L1 musi spełniać następujące parametry jakościowe: 1) zawartość siarki – max. 0,10 %/m/m, 2) wartość opałowa – min. 42,60 MJ/kg, 3) temperatura zapłonu – min. 56o C, 4) gęstość w temp. 15o C – max. 860 ,0 kg/m3, 5) lepkość kinetyczna w temp. 20o C – max. niż. 6 mm2/s, 6) skład frakcyjny: - do 250o C destyluje – max. 65 % V/V, - do 350o C destyluje – min. 85 % V/V. 7) zawartość wody - max. 200 mg/kg, 8) pozostałość po spopieleniu – max. 0,01 % /m/m, 9) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej – max. 0,30 %/m/m, 10) zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg, 11) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20o C, 12) barwa – czerwona /wzrokowo/. 3. Prognozowana łączna ilość oleju opałowego w okresie trwania umowy wynosi do 72.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 4. Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. 5. Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną, zatankowaną ilość opału. 6. Dostawa sukcesywna sprzedanego oleju opałowego lekkiego następować będzie bezpośrednio do zbiorników znajdujących się w obiektach wymienionych w punkcie 1. 7. Dostawa będzie się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz. 14.00, w ciągu 72 godzin od zlecenia złożonego telefonicznie, faksem lub mailem przez Zamawiającego. Zamówienie będzie określało ilość zamawianego oleju opałowego, termin i miejsce dostawy oraz osobę upoważnioną do odbioru dostawy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie, faksem lub mailem upoważnionego pracownika Zamawiającego o terminie dostawy oleju opałowego. 9. Rozliczenie ilościowe dostarczonego oleju opałowego będzie następować na podstawie dokumentu odbioru paliwa sporządzonego w oparciu o wskazania legalizowanych liczników przepływowych, w które muszą być wyposażone specjalistyczne samochody dostawcze Wykonawcy. Dokument musi zostać podpisany przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego do odbioru oleju opałowego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do każdej faktury: kopii świadectwa jakości dostarczonego oleju opałowego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wydruku ze strony internetowej producenta informujący o cenie oleju opałowego na dany dzień sprzedaży. 11. Jeżeli w SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważne”. 12. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu, certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność, bądź inne dokumenty stanowiące środki dowodowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U z 2017 r. poz.220).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach